Aarhus Universitets segl

Vilkår for ingeniørpraktik

Vilkår for praktikvirksomheden

Uddrag fra studieordning:

Som en del af diplomingeniøruddannelsen ved Aarhus Universitet skal studerende et semester i ingeniørpraktik i en virksomhed.

Formålet med ingeniørpraktikken er, at den studerende i forbindelse med udførelse af opgaver af ingeniørmæssig karakter i en privat eller offentlig virksomhed skal: 

 • reflektere over den indlærte teori i forhold til, hvordan ingeniørmæssige opgaver løses i praksis
 • erhverve gode arbejdsvaner samt udvikle samarbejdsevner og sans for helheder gennem direkte engagement i ingeniørmæssige opgaver og
 • motiveres til at indtage en ingeniørmæssig holdning til kurser og projektarbejd­e i den efterfølgende del af studiet
   

Information til praktikvirksomheden

1.1 Ansøgning om praktikplads

Ansøgningsprocedurer kan være forskellige virksomheder imellem. Som udgangspunkt fremsender den studerende selv ansøgningen til virksomheden. Fremgangsmåde meddeles af praktikkoordinator, som vedligeholder og publicerer en liste over pladser og fremgangsmåder.

Aarhus Universitet ønsker at være opdateret om de enkelte virksomheders ansøgningsprocedurer, således at studerendes ansøgninger kan udsendes mest hensigtsmæssigt. De aktuelle procedurer kan derfor meddeles den konkrete praktikkoordinator, som vedligeholder og publicerer liste til de studerende.

1.2  Placering i studiet

Praktikken er normalt placeret i 5. semester (ud af 7).

Når praktikperioden indledes, har den studerende gennemgået den obligatoriske del (dvs. de første to år af studiet). For fagligt indhold henvises til studieordninger og studieoversigter for de enkelte uddannelser.

I de enkelte uddannelsers studieordninger findes links til samlet kursuskatalog.

1.3  Varighed af praktikopholdet

Praktikperioden er fem måneder

 • i efterårssemesteret ca. fra 1. august til 31. december
 • i forårssemesteret ca. fra 1. februar til 30. juni

1.4  Indhold

For at kunne opfylde praktikkens overordnede mål forventes det, at praktikanten indgår i virksomhedens ingeniørrelevante arbejdsopgaver og rutiner (f.eks. projektering, udvikling, udførelse m.m.) i en passende blanding af selvstændigt arbejde og under vejledning.

2.1 Godkendelse af virksomhed som praktikvirksomhed

En virksomhed godkendes som praktikvirksomhed af praktikkoordinatoren. Godkendelsen sker på grundlag af en samlet vurdering af nedennævnte forhold: 

 1. Virksomhedens faglige profil skal være relevant i forhold til uddannelsen.
 2. De arbejdsopgaver, som praktikanten tildeles, skal være af ingeniørmæssige karakter.
 3. Praktikanten tildeles en ansat, der er ingeniøruddannet som praktikinstruktør eller, hvis dette ikke er muligt, en ansat, der på anden vis er fagligt kompetent inden for professionsområdet.
 4. Virksomheden skal eksplicitere hvilke ressourcer der som minimum afsættes fra virksomhedens side til vejledning af praktikanten under praktikopholdet.
 5. Tidligere praktikophold i virksomheden skal være forløbet tilfredsstillende jf. ovennævnte krav.

Efter hvert praktikophold vurderer praktikkoordinatoren virksomhedens status som praktikvirksomhed, blandt andet på grundlag af besøgsrapporten fra praktikvejlederen.

2.2 Kontakt mellem virksomhed og Ingeniørhøjskolen

AU's kontakt til virksomheden varetages inden praktikopholdet af praktikkoordinatoren. Under praktikopholdet varetages kontakten af en praktikvejleder (en underviser, hvis faglige profil passer til virksomheden). 

Virksomheden udpeger en medarbejder, der skal have status som praktikinstruktør for praktikanten. Praktikinstruktøren er ligeledes kontaktperson til AU under praktikopholdet.

2.3 Valg af praktikvirksomhed

Valget af praktikvirksomhed eller virksomhedstype koordineres af praktikkoordinatoren. Som baggrund for valg af/ønske om praktikvirksomhed eller virksomhedstype, kan den studerende læse tidligere praktikanters praktikrapporter. Når den studerende har valgt/ønsket praktikvirksomhed eller virksomhedstype, skriver den studerende en ansøgning med CV.

Opnås der enighed om ansættelse, udfærdiges en praktikaftale, der underskrives af såvel virksomhed som ingeniørpraktikant. Denne aftale kan, om ønsket, suppleres med virksomhedens egen ansættelsesaftale.

2.4 Ansættelsesforhold

Praktikanten ansættes efter virksomhedens normale ansættelsesregler. Af særlige forhold skal nævnes:

 • Praktikanten har ikke ret til ferie i praktikperioden, men der optjenes feriepenge efter de sædvanlige regler.
 • Virksomheden tegner en normal arbejdsskadeforsikring for praktikanten.

2.5 Frihed til eksamen m.v.

Praktikanten har ret til at få fri i op til 3 dage for at deltage i eksamen, studieorientering m.v. på Aarhus Universitet.

2.6 Aflønning

Aflønningen af praktikanten aftales mellem virksomheden og praktikanten. Ingeniørforeningen i Danmark og StudieRådet for Ingeniørstuderende i Danmark anbefaler en løn efter gældende takster.

2.7 Rapportering

Praktikanten skal i løbet af praktikperioden skrive to rapporter:

 • En fokusrapport, der indeholder:
  • en kort beskrivelse af virksomheden, egen placering i virksomheden og de kommende arbejdsopgaver.
  • udvalgte fokuspunkter, som praktikanten i løbet af opholdet vil reflektere over i forhold til den indlærte teori fra studiet og det efterfølgende studium.
  • Uddannelsesplan

Fokusrapportens målgruppe er praktikanten selv, praktikvejlederen og den daglige leder. Fokusrapporten afleveres til Aarhus Universitet ca. 3 uger efter praktikopholdets start.

 • En praktikrapport, der indeholder:
  • resumé over ingeniørpraktikken
  • en videnskabsteoretisk analyse
  • en afsluttende konklusion

Praktikrapportens målgruppe er specielt kommende praktikanter, praktikvejlederen og øvrige undervisere samt praktikvirksomheden. Derfor er rapporten efterfølgende tilgængelig på Aarhus Universitets interne net. Rapporten skal afleveres til Aarhus Universitet senest 3. mandag i praktikperiodens sidste måned. Den daglige leder bør diskutere rapportens indhold med praktikanten.

2.8 Praktikbesøg

I løbet af praktikperioden besøger praktikvejlederen praktikanten og den daglige leder. Her drøftes bl.a. praktikantens uddannelsesplan. fokuspunkter, praktikopgavernes indhold og omfang, virksomhedens opfattelse af praktikanten, samt mulighederne for fremtidige praktikanter. Desuden drøftes muligheden for videreførelse af praktikopgaver som bachelorprojekter eller laboratorieopgaver på Aarhus Universitet.

(Praktikbesøg i udlandet er som oftest undtaget herfra)

2.9 Evaluering

Evalueringen består af 2 dele:

 1. Hvis praktikanten i henhold til de beskrevne regler og procedurer har udført praktikken tilfredsstillende, underskriver praktikvirksomheden praktikantens attest for gennemført ingeniørpraktik, evt. suppleret med en kort udtalelse.
 2. Den sidste evaluering foregår på Aarhus Universitet. Den baseres på praktikantens underskrevne attest for gennemført ingeniørpraktik samt fokus- og praktikrapporten.

Godkendt af Studieledelsen
Version 11, 5. november 2013

Til praktikanter


Er du ingeniørstuderende og vil du vide mere om vilkår for ingeniørpraktikken? Så læs mere her eller kontakt din vejleder.